O firmie

EURO AKTA Centralna Składnica Akt Sp. z o.o. w Kutnie istnieje już od 1985 r., prowadząc działalność w zakresie porządkowania i zarządzania dokumentacją podmiotów gospodarczych oraz instytucji życia społeczno-kulturalnego.
Od 1994r. zakres działalności rozszerzyliśmy o przechowywanie akt zlikwidowanych podmiotów gospodarczych.
W 1994r. Kancelaria Prawnicza Danuty Bołdowicz-Krajewskiej uzyskała zgodę Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie na składowanie akt zlikwidowanych spółdzielni.
W 2003r. otworzyliśmy oddziały regionalne w Krakowie i Warszawie. Rok 2004 to początek działalności oddziału Składnicy w Szczecinie.
W dniu 21.07.2004r. Centralna Składnica Akt s.c. została zarejestrowana w KRS pod nr.: 0000213285 jako spółka kapitałowa - Centralna Składnica Akt - CSA Sp. z o.o. Spełniony został w ten sposób wymóg ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej - przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 06.08.2004r. Nr.173, poz.1808).
Od lipca 2007 r., po odkupieniu udziałów od Danuty Bołdowicz-Krajewskiej, jedynym właścicielem Składnicy jest Artur Krajewski.
Dotychczasowy dorobek firmy stanowi solidny fundament do dalszego jej rozwoju. W dalszej części oferty znajdziecie Państwo dokumenty potwierdzające wcześniejszy okres naszej działalności, przed powstaniem EURO AKTA Sp. z o.o.

Doświadczenie i kwalifikacje.
Właściciel EURO AKTA Centralna Składnica Akt Sp. z o.o. - Artur Krajewski, posiada wysokie kwalifikacje do prowadzenia przedmiotowej działalności - ukończone studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - dyplom magistra historii i archiwistyki.
W latach 1993-94 był organizatorem i kierownikiem Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Kutnie.
Właściciel Składnicy jest również członkiem-założycielem oraz byłym członkiem władz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Archiwistów.
Pracownicy EURO AKTA systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez system kursów archiwalnych i innych szkoleń.
Od 1994r. Składnica przejęła na przechowywanie ponad 350 zlikwidowanych podmiotów gospodarczych.
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, dopełniliśmy obowiązku rejestracji zasobu składnicy u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
EURO AKTA Centralna Składnica Akt Sp. z o. o. posiada kompleksowe ubezpieczenie w następującym zakresie:

 • ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ryzyka kradzieży,
 • odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej przechowawcy.

Zasób Centralnej Składnicy Akt
W latach 1994-2008 przejęliśmy do przechowania (w tym, depozyt czasowy) ponad 350 zespołów archiwalnych z terenu 13 województw.
EURO AKTA Centralna Składnica Akt Sp. z o.o. obsługuje i przechowuje dokumentację m.in. następujących podmiotów:

 • Stocznia Szczecińska S.A.
 • Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A.
 • Stocznia Rzeczna w Płocku
 • "Maszyny Żniwne" (d. BIZON) w Płocku
 • Zakłady Tworzyw Sztucznych "PRONIT"S.A. w Pionkach (przemysł zbrojeniowy)
 • ROLIMPEX S.A. w Warszawie
 • ROLIMPEX - Nasiona Sp. z o.o. w Warszawie (spółki z terenu całego kraju)
 • Fabrykę Domów Drewnianych "STOLBUD"S.A. w Ciechanowie
 • Zakłady "PZZ" z terenu kilku województw

O zasobie naszej Składnicy informujemy corocznie Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie, właściwe Archiwa Państwowe a w przypadku spółdzielni - Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie.
Ponadto informacje o zasobie umieszczone są na stronach internetowych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Archiwistów.Copyright by Michał Janiszewski i Maciej Podlasiak